Ordensreglement

ORDENSREGLER FOR SNÅSA MONTESSORISKOLE


Snåsa Montessoriskole skal være en trivelig arbeidsplass for elever og ansatte. For å oppnå dette, vil vi legge vekt på høflighet, vennlighet og omsorg for hverandre. Alle må kunne komme til skolen uten å være redd for å bli ertet, mobbet eller plaget på annen måte.

Reglementet gjelder i skoletidenpå skolen og utenforskolen sitt område, t.d. ved utflukter og ekskursjoner.


Ordensregler som vi skal følge:

 1. Alle har rett og plikt til å møte på skolen og delta i den planlagte undervisningen hver dag, med mindre det foreligger gyldig grunn til fravær (sykdom eller innvilget permisjon).
 2. Alle møter til rett tid, og har med seg det som trengs for skoledagen.
 3. Alle bidrar til å holde arbeidsro og orden i timene og vise respekt for undervisningen.
 4. Alle skal bidra til å holde ro og orden på skolens områder, og på vei til og fra skolen.
 5. Elevene kan bare forlate skolens område i skoletiden etter avtale med lærer.
 6. Alle elever skal ut i friminuttene.
 7. Elever må vise respekt overfor medelever, lærere, øvrige ansatte og foresatte og opptre hensynsfullt og hjelpsomt. Ingen må erte, sparke, dytte, slå eller gjøre noe som er vondt eller farlig for andre.
 8. Snøballkasting er bare tillatt på et fast avgrenset område. Det er ikke lov å bruke sykkel eller spark på skoleplassen.
 9. Elever skal unngå farlig eller voldsom lek. Det er skolens personale som til enhver tid avgjør hvilke leker som er tillatt.
 10. Vi skal behandle skolens undervisningsmateriell, inventar, skolebygningen og gjenstander på utearealer med varsomhet. Hærverk og ødeleggelse er ikke tillatt. Etter hver time skal du rydde på plass materiellet du har brukt. Leker ryddes inn i bua.
 11. Vi skal behandle medelevers eiendom med forsiktighet.
 12. Vi skal ha klær som er tilpasset værtype og aktivitetene på skolen, og som ikke er til hindring for undervisningen.
 13. Mobiltelefoner skal være avslått og i sekken dersom ikke annet avtales med læreren.
 14. Den som gjør skade på noe må si fra til en voksen.
 15. Elever kan bare ha med godteri og/eller brus på skolen ved spesielle anledninger og etter avtale med lærer.
 16. Det er ikke tillatt å nyte tobakk, alkohol eller andre rusmidler på skoleområdet eller ved arrangementer som skolen står for.
 17. Det er forbudt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens område.
 18. Det er ikke tillatt å bruke skolens Internett til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov.
 • Ved regelbrudd skjer dette:

  Brudd på ordensreglementet vil resultere i relevante reaksjoner mot eleven. Virkemiddelet skal stå i forhold til bruddets karakter med sikte på å skape et trygt og forutsigbart skolemiljø.

  1. Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer.
  2. Etter gjentatte brudd, må eleven ringe hjem for å fortelle foresatte om hendelsen.
  3. Fortsetter eleven å bryte reglene, overlates saken til rektor.
  4. Elever som alvorlig eller flere ganger bryter reglene, kan vises bort fra undervisningen for inntil 2 timer. Foresatte får da beskjed.
  5. Skolen skal også vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, for eksempel hjelpetiltak og/eller individuell skriftlig avtale, eller kontakt med ulike hjelpeinstanser.
 • Framgangsmåte ved vedtak om tiltak og sanksjoner

  Eleven har alltid rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelsen før det besluttes sanksjoner eller treffes vedtak som nevnt under skolereglementet.

  Ved alvorlige regelbrudd der det er aktuelt å beslutte sanksjoner skal vedtak fattes etter forvaltningslovens § 2 (enkeltvedtak). Elevens foresatte skal ha rett til å uttale seg før vedtak fattes.

  Vedtaket kan påklages av foresatte etter forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt de foresatte har mottatt enkeltvedtaket. Dersom skolen ikke finner å kunne omgjøre vedtaket, eller gi klageren medhold, vil klagen bli sendt til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Fylkesmannen er endelig klageinstans.


  Erstatning:

  1. Eleven kan pålegges oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv og lignende).
  2. Elever kan måtte erstatte ødelagt utstyr i.h.h.t. Skadeerstatningsloven.
 • Meldinger:

  Ta med melding når:

  1. Du har vært syk.
  2. Du ikke har gjort leksa.
  3. Du ber deg fri fra kroppsøvingstimen.
  4. Ved permisjon, må det sendes skriftlig søknad til kontaktlærer for fravær inntil to dager, og skriftlig søknad til rektor for fravær inntil to uker.