Om Montessoriskolen

Montessoriskolen er et pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Skolen er annerledes ved at den har mindre grupper, og gruppene er sammensatt av barn i ulik alder. Selvstendighet er det overordnede målet for eleven. Både lærerens og elevens roller er også litt annerledes: Eleven arbeider selvstendig innenfor en plan for semesteret, og har spesielle læremidler å arbeide med i klasserommet. Elevene kan fungere som veiledere for hverandre. Læreren er også veileder, og observerer barna for å kunne hjelpe og stimulere til riktig tid. Stimuleringen skal hjelpe barnet til selv å utvikle sine evner.

Alle læringssituasjoner innbefatter aktivitet, i motsetning til foredragssituasjonen. Læringsmiljøet er spesielt og skal inspirere til arbeid. Skoledagen er ikke delt opp i korte økter. I stedet kan eleven selv ta inititativ til pauser og avveksling.

Hva kjennetegner en Montessoriskole?

Selvstendighet er det overordnede mål for utdanningen. Frihet og orden, det tilrettelagte læringsmiljø og gjensidig respekt og ansvar for omgivelsene er begreper som går som en rød tråd gjennom Montessori-pedagogikkens filosofi Et nøye gjennomtenkt og tilrettelagt læringsmiljø er ei forutsetning for utvikling av selvstendighet.


Læringsmiljøet skal være innbydende og estetisk og inspirere til arbeid.Læreren fungerer som veileder ved å stimulere barnet til å videreutvikle egne muligheter. Læreren må hele tiden observere elevene for å få kunnskap om dem for så å hjelpe og stimulere i rette øyeblikk. Så lenge eleven ikke behøver hjelp, skal han ikke forstyrres i arbeidet sitt.

Elevene får arbeide uforstyrret i lange tidsperioder, gjerne i 3 timer. Dette gir elevene anledning til dyp konsentrasjon. God konsentrasjonsevne er viktig både for faglig og sosial utvikling.

Montessoriskolen bruker eget undervisningsmateriell tilpasset barnets interesseområde og modenhet. Et rikholdig bibliotek foretrekkes framfor klassesett av lærebøker. Alle læringssituasjoner innbefatter aktivitet.

Frihet til å velge arbeidsoppgave, samarbeidspartnere og mulighet til å arbeide uforstyrret i sin egen takt med gjennomtenkt og tilpasset arbeidsmateriell er noen av de viktigste forutsetningene i montessori-pedagogikkens metode.

Frihet innebærer her ikke i første omgang frihet fra noe, men frihet til noe, nemlig arbeid, utvikling og vekst. Eleven får frihet til å handle innenfor klare grenser i et nøye tilrettelagt miljø. Faste grenser må settes mot destruktive og asosiale handlinger. Ingens frihet får gå utover noen annens.

Skolen har et nøytralt livssyn og følger montessorilæreplan.

 

"Vi har for vane å kontrollere barn og dette kan være direkte farlig, fordi det kan føre til at deres spontane aktivitet ødelegges. 

Vår plikt mot barnet er å hjelpe det å klare slike handlinger som naturen har ment det skal klare"

(Maria Montessori, Montessorimetoden 1909).