Personvernerklæring elever

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Snåsa Montessoriskole SA i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Ved bruk av våre elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle deg trygg på og ha tillitt til at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

 

Behandlingsansvarlig

Snåsa Montessoriskole SA ved skolestyret er ansvarlig for behandlingen av person-opplysningene. Virksomhetsleder Kåre M. Brøndbo er på vegne av Snåsa Montessoriskole SA delegert det daglige ansvaret for selskapets behandling av personopplysninger.

 

Personopplysninger som lagres og behandles

Vi lagrer og behandler følgende personopplysninger om våre elever.

  • Navn, adresse, personnummer, kontaktinformasjon om foresatte
  • Bilder fra skolehverdagen
  • Informasjon om sykdom, medisiner, allergier og hjelpebehov
  • Informasjon om utvikling av ferdigheter og adferd i kartleggingsverktøy
  • Brev og referater til/fra PPT, helseinstanser, barnevern
  • IOP, halvårsrapporter og notater fra foreldresamtaler der det er nødvendig.

Formål med behandlingen

Opplysningene som innhentes og behandles skal være nødvendige for å kunne ivareta elevens skolesituasjon. Dersom opplysningene ikke er nødvendig, er det ikke et formål med innhentingen og dermed ikke lov å lagre opplysningene.

Personopplysningslovens §§ 8 og 9 angir vilkårene for å behandle personopplysninger. For Snåsa Montessoriskole vil hjemmelen som oftest være samtykke fra den registrerte eller hjemmel i lov.

Opplysningene som du gir skolen gjør skolen i stand til å kunne gjennomføre våre forpliktelser for elever og foresatte.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon via a e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler kan bare nyttes i behandlingen når det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering. Snåsa montessoriskole har behov for elevenes fødselsnummer ved følgende behandlinger:

  • Innsamling av individdata til korreksjonsordningen for tilskuddsberegning utdanningsdirektoratet.
  • Innlogging av kartleggingsprøver
  • Bestilling av skoleskyss fra AtB
  • Registrering og innsending av karakterer og vitnemål

Dere foreldre blir derfor bedt om å fylle inn fødselsnummer i skjema for personopplysninger som skal sendes inn før eleven starter på skolen.

Personopplysninger skal bare behandles der det finnes et tydelig spesifisert formål. Skal de brukes til andre formål enn de var innhentet for, må det nye formålet være forenlig med det gamle. Hvis ikke, skal det innhentes samtykke, eller behandlingen må hjemles i lov.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger nødvendige instanser, f.eks. PPT, barnevern, m.m.

Vi skal ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 

Lagring og sletting av personopplysninger

Personopplysninger og elevmapper skal oppbevares så lenge eleven går på skolen.

Elevmapper blir oppbevart i låst skap i kjelleren. Digitale mapper blir oppbevart på server/sky der kun skolens administrasjon og elevens lærere har tilgang.

Oppmøteprotokoller, dokumentasjon til/fra barnevern/PPT etc skal oppbevares så lenge skolen finner det nødvendig.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Alle personopplysninger blir sikret og oppbevart på en sikker måte. Sletting av dokumentasjon som skolen finner nødvendig å beholde for ettertiden blir normalt ikke utført.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresse: skole@snasamontessori.no.